Dołącz do nas na Facebook'u
cheap ray ban sunglasses outlet cheap oakley outlet sale cheap Ray Ban sunglasses online cheap Ray Ban sunglasses outlet uk Cheap Ray Bans Outlet cheap ray bans sale cheap ray ban glasses Ray ban sunglasses for cheap cheap ray ban sunglasses cheap ray ban glasses outlet cheap ray ban glasses cheap oakley sunglasses outlet Wholesale oakley sunglasses cheap oakley sunglasses online occhiali da sole ray ban clubmaster oakley Italia ray ban italia
fake id california fake id online maker texas id best state for fake id fake id review illinois fake id fake id usa reddit fake id how to get a fake id how to get a fake id buy usa fake id buy fake id fake school id connecticut fake id cheap fake id best fake id fake id maker fake id god fake id website Fake id generator Fake id Fake id maker reddit fake id/ how to make fake id fake drivers license/ best fake id

O Agroturystyce


Podstawowe Definicje

Turystyka wiejska jest całokształtem gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. Obejmuje wszystkie formy wypoczynku na obszarach wiejskich, w tym turystykę farmerską, zieloną, ekologiczną oraz agrarną. Odbywa się na obszarze wsi lub małych miasteczek. Spełnia następujące cele:

- wypoczynkowe

- kulturalne

- edukacyjne

- zdrowotne

- etniczne

- specjalistyczne

- towarzyskie

Turystyka wiejska nie rozwija się jednakowo we wszystkich regionach naszego kraju. Istnieją obszary, które charakteryzują się wyjątkową atrakcyjnością turystyczną. Dominują nad pozostałymi regionami kraju walorami wypoczynkowymi, przyrodniczymi i krajoznawczymi. Zaliczamy do nich:

- Pobrzeże Szczecińskie

- Pobrzeże Koszalińskie

- Pobrzeże Gdańskie

- Pojezierze Pomorskie

- Pojezierze Mazurskie

- Pojezierze Suwalskie

- Pojezierze Lubuskie

- Przegórze Sudeckie

- Sudety

- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

- Roztocze

- Podkarpacie

Agroturystyka jest działalnością turystyczną realizowaną w gospodarstwach rolnych. Jest jedną z form pozarolniczej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych.

Produkt turystyczny jest całością aktywności turystycznej danego regionu lub miejscowości. Obejmuje bazę noclegową i usługową.

.

Cele Turystyki Wiejskiej

Ekonomiczne:

* przeciwdziałanie wyludnieniu wsi i miejscowości górskich;

* wzrost dochodów ludności miejscowej;

* zmiana sposobów i warunków życia oraz kształtowanie nowego modelu konsumpcji ludności miejscowej;

* aktywizacja rozwoju gospodarczego na zasadzie sprzężenia zwrotnego;

* wynajmowanie miejsc noclegowych i rozbudowa bazy noclegowej;

* rozszerzenie rynków zbytu na produkty rolne;

* rozwijanie małego (często domowego) przetwórstwa spożywczego i gastronomii oraz sprzedaży tych wyrobów;

* rozwój różnego rodzaju usług związanych z turystyką;

* wytwarzanie wyrobów pamiątkarskich;

* wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, wyrażający się we wzroście cen gruntów, a przez to wartości terenów rolnych i wiejskich.

Społeczno – kulturalne:

*rozwój aktywności społeczności wiejskiej;

* integracja środowiska wiejskiego oraz współpraca w realizacji przedsięwzięć turystycznych;

* rozwój samorządności lokalnej zgodnie z zasadą „Myśleć lokalnie, działać globalnie”;

* wykształcenie przywództwa w środowisku wiejskim;

* ponowne zainteresowanie turystów zabytkami oraz tradycji wsi;

* dla turystów cele społeczne wiążą się przede wszystkim z kontaktem z miejscowa ludnością i poznaniem kultury danego regionu.

Ekologiczne:

* ochrona środowiska przyrodniczego poprzez promocje takich form turystyki, które są ekonomicznie produktywne, społecznie odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska. W tym zakresie:

  • - segregacja odpadów (przeznaczenie resztek organicznych na kompost, spalanie papieru i drewna);
  • - rezygnacja lub ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych;
  • - stosowanie preparatów rozkładających zanieczyszczenia organiczne w szambie;
  • - zakup towarów przemysłowych i żywnościowych w opakowaniach zwrotnych lub papierowych;
  • - odpowiednie wyposażenie łazienek (kabina prysznicowa zamiast wanny, baterie oszczędzają zużycie wody, przepływowe ogrzewacze wody);
  • - używanie w gospodarstwie domowym energooszczędnych sprzętów i żarówek.

* rozwój produkcji żywnościowej o podwyższonych parametrach ekologicznych;

* rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, wytwarzanie energii, gospodarka odpadami ściekami, wodą itp.);

* utrzymanie atrakcyjności miejscowości;

* podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska i krajobrazu.

.

Uwarunkowania Turystyki Wiejskiej

Zwiększona aktywność mieszkańców wsi

* zasadniczą determinantą dynamicznego rozwoju agroturystyki będzie zwiększona aktywność mieszkańców wsi utwierdzająca w przekonaniu, że rozpoczęcie przez nich działalności turystycznej może w istotny sposób uzupełnić obecne dochody z prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych;

* brak działań zespołowych ogranicza możliwość stworzenia bogatszej oferty turystycznej, istotnego zmniejszenia kosztów działalności, p. w zakresie działalności i dystrybucji pozyskania zwolenników dla idei turystyki wiejskiej i agroturystyki wśród lokalnych samorządów i uczynienia partnerów w wielu przedsięwzięciach warunkujących i stymulujących rozwój turystyki na wsi;

* niski stopień działań zespołowych to również większe prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych konfliktów pomiędzy tymi, którzy uzyskują korzyści z turystyki a tą częścią społeczności, która takiej możliwości nie ma lub nie dostrzega.

Działalność doradztwa rolniczego – stanowi bardzo istotny czynnik rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców wsi, w tym także w zakresie usług turystycznych w wielu rejonach kraju

* akcja informacyjna;

* przeprowadzane w terenie liczne szkolenia;

* doradztwo dla wielu mieszkańców wsi przygotowujących się do rozpoczęcia działalności;

* pomoc w zakresie wydawnictw reklamowych, prezentacje sprzedaży oferty turystycznej;

* zainteresowanie daną problematyką mediów;

* opracowanie i realizacja programów pomocowych z funduszy zagranicznych;

* inicjowanie zrzeszania się w regionalne stowarzyszenia.

Stosunek samorządów lokalnych do agroturystyki

* rady gmin dysponują ważnymi instrumentami oddziaływania na lokalną gospodarkę. Mogą one wspierać lub odmawiać wsparcia inicjatywom gospodarczym lokalnych mieszkańców, mogą utrzymywać bądź przekształcać strukturę gospodarczą gminy;

* samorządy są uprawnione do tworzenia strategicznych planów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, mają możliwość promowania zasobów i osiągnięć gmin a także występowania o dodatkowe środki finansowe wspierające lokalne projekty pochodzące z takich instytucji, jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej;

* dla zapewnienia rozwoju turystyki w gminach niezbędne będzie wspieranie przez samorządy systemu szkoleń organizacji, promocji i dystrybucji ofert wypoczynku na terenach wiejskich;

* koordynacja celów współdziałania wszystkich partnerów: organów samorządowych, podmiotów turystycznych, lokalnych organizacji, środowisk opiniotwórczych i innych;

* tworzenie instytucji inicjujących i wspierających rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, np. Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Marketing

Marketingowa koncepcja rozwoju turystyki wiejskiej powinna polegać na doborze odpowiedniedniego zespołu instrumentów oraz na spójnym, skoordynowanym ich stosowaniu.

Odpowiednia oferta agroturystyczna to taka:

* którą dana rodzina wiejska może jak najlepiej stworzyć, wykorzystując zasoby materialne i finansowe gospodarstwa, umiejętności członków rodziny;

* która uwzględnia w pakiecie składniki specyficzne dla działalności gospodarstwa rolnego, życia wiejskiego, kultury materialnej, zwyczajów i tradycji;

*która skierowana jest do konkretnych grup nabywców, których potrzeby i preferencje są znane gospodarzom.

Ponieważ potrzeby nabywców usług turystycznych stale się zmieniają, a równocześnie na rynku turystycznym istnieje większa gama konkurencyjnych produktów – niezbędne jest ciągłe doskonalenie oferty odpoczynku w gospodarstwie rolnym i środowisku wiejskim. Jest to jeden z głównych warunków rozwoju agroturystyki w Polsce.

System promocji

Rozwój agroturystyki zależy także od stworzenia odpowiedniego systemu promocji. Jak dotychczas niedostateczne, a także mało profesjonalne działanie w dziedzinie promocji stanowią poważną barierę rozwoju agroturystyki. Marketingowy system promocji powinien obejmować następujące argumenty: reklamę (prasową, radiową, zewnętrzną), wydawnictwa (ulotki, foldery, broszury, plakaty), prezentacje (targi, wystawy, festyny, punkty informacji turystycznej).

Dostęp do informacji o potencjalnym miejscu wypoczynku

Turyści muszą wiedzieć co ich czeka, na co mogą liczyć, w jakim stopniu mogą być spełnione ich indywidualne oczekiwania. Stąd niezbędna jest informacja:

* o położeniu gospodarstwa;

* o możliwościach dotarcia do niego;

* o cenie;

* o warunkach noclegowych;

* o wyżywieniu;

* o atrakcjach turystyczno – przyrodniczych i rekreacyjnych;

* dla turystów zagranicznych o możliwości porozumienia się/znajomości języków obcych u gospodarzy.

Jakość

W działaniach zmierzających do stworzenia ciekawej oferty agroturystycznej pamiętać należy, że podstawą sukcesu jest przede wszystkim jakość.

Tworząc ofertę turystyczną wysokiej jakości, będzie można uczynić osoby zainteresowane odpoczynkiem w domu nowymi klientami, później stałymi gośćmi i skutecznymi pomocnikami w pozyskiwaniu nowych turystów.

Stała poprawa jakości produktów oferowanych przez turystykę wiejską dziś i w przyszłości, musi być strategią i filozofią działania wszystkich usługodawców.

Ludzie zatrudnieni do obsługi turystów

* potrzebni są ludzie do obsługo turystów (do wyznaczania tras nad szlakami turystycznymi, miejscami widokowymi, potrzebne będą wypożyczalnie kajaków itp.);

* potrzebni będą twórcy lub opiekunowie lokalnych lub specjalistycznych muzeów i skansenów);

* potrzebni będą ludzie zajmujący się ochroną przyrody, urządzaniem zbiorników wodnych, krajobrazów, produkcją sadzonek drzew i krzewów;

* potrzebni będą organizatorzy festynów, świąt lokalnych, twórcy ludowi uprawiający malarstwo, rzeźbę, muzykujący, śpiewający, prowadzący zabawy taneczne itp.;

* powstawać powinny sklepy, w tym ze sprzedażą regionalnych pamiątek;

* potrzebne będą parkingi a także karczmy i kawiarenki z lokalnymi smakołykami.

Typ gospodarstwa

* z wielu względów nadają się tu gospodarstwa tradycyjne z uprawianiem hodowli;

* w gospodarstwie agroturystycznym nie ma wydzielonej bazy żywieniowej – posiłki przygotowywane są na miejscu;

* istnieje również możliwość zakupu świeżych produktów prosto z gospodarstwa.

Zasoby gospodarstwa – należą do nich:

* wszelkie dobra materialne (budynki, ziemia, elementy środowiska przyrodniczego – lasy góry, krajobraz, klimat);

* wartości niematerialne (siła, zdrowie, umiejętności, wykształcenie, wiedza, uzdolnienia);

* wszystkie wartości będące własnością innych instytucji, do których istnieje powszechny dostęp i można włączyć w plan przyszłego działania (sklepy, obiekty sportowe itp.).

Usługi turystyczne są organizowane w oparciu o istniejące wolne pomieszczenia w domu gospodarzy, w niewykorzystanych, osobnych budynkach znajdujących się w obrębie gospodarstwa itp.

Infrastruktura techniczna

Na wzrost zainteresowania turystów obszarami wiejskimi wpływają m.in.:

* dobra dostępność komunikacyjna

* łączność telefoniczna

* obecność poczty, banku

* instytucje kulturalne

* obiekty sportowe (korty tenisowe, boiska, baseny)

* bliskość szlaków turystycznych, rowerowych, konnych, spacerowych, wyciągów narciarskich.

Malowniczy i urozmaicony krajobraz

O walorach krajobrazowych decydują przede wszystkim jeziora, rzeki, lasy, góry, pagórki, łąki, bogate zbiorowiska fauny i flory, liczne powierzchnie chronione, szachownica pól spowodowana rozdrobnieniem gospodarstw, tradycyjny sposób zagospodarowania siedzib ludzkich, użytków rolnych, zadrzewień śródpolnych oraz niezniszczone przez zbyt intensywne rolnictwo charakter pól uprawnych.

Oprócz walorów przyrodniczych na atrakcyjność krajobrazu składa się również zabudowa.

Walory kultury materialnej i duchowej oraz folklor

Na duchowe dziedzictwo kultury składają się: język (gwara), legendy, gawędy, pieśni, baśnie, regionalne zespoły pieśni i tańca, zwyczaje i obyczaje charakterystyczne dla danego środowiska, obrzędy świąteczne.

Formy kultury materialnej: pamiątki historyczne muzea, zabytki budownictwa, wyroby rzemiosła ludowego, wytwory sztuki ludowej itp.

Jakość środowiska przyrodniczego

Do najważniejszych cech ekologicznych rozwoju agroturystyki należy zaliczyć:

* ochronę środowiska przyrodniczego poprzez promocję takich form turystyki, które są ekonomicznie produktywne, społecznie odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska;

* podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska i krajobrazu;

* rozwój produkcji żywności o podwyższonych parametrach ekologicznych;

* rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, wytwarzanie energii, gospodarka odpadami ściekami, wodą itp.);

* utrzymanie atrakcyjności miejscowości;

* podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska i krajobrazu.

Utrzymanie ładu i czystości

Konieczne jest utrzymanie ładu i czystości w obejściach gospodarskich, wokół posesji i na ulicy. Wpływa to korzystnie na zewnętrzny wygląd, estetykę i wystrój wsi oraz poszczególnych gospodarstw. Chodzi o to, by nie lokalizować śmietników w widocznych miejscach, nie prowadzić uciążliwej gospodarki nawozami organicznymi bądź ściekami, aby nie zaśmiecać swojego najbliższego otoczenia, nie zanieczyszczać odpadami pochodzącymi z gospodarstwa.

Czynniki społeczno – kulturowe i psychologiczne

* wzrost ilości wolnego czasu – skrócenie podstawowego wymiaru czasu pracy, wydłużanie urlopow wypoczynkowych, wcześniejsze emerytury;

* negatywne skutki cywilizacji i potrzeby zdrowotne ludności – zwrot w kierunku zdrowego trybu życia;

* treści wychowawcze i poznawcze agroturystyki.

Czynniki ekonomiczne

* wzrost stopy życiowej społeczeństwa;

* rozwój środków transportu i infrastruktury transportowej;

* rozwój technologii w zakresie przepływu informacji a zwłaszcza rozwój systemów informacyjnych;

* różnorodność cen w turystyce;

* działania marketingowe.


 

Powrót do: Informacje o Agroturystyce

Napisz do autora:

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

captcha

Przepisz kod obrazka:

Słowa kluczowe: agroturystyka, czynniki rozwoju agroturystyki, uwarunkowania turystyki wiejskiej, turystyka wiejska