Dołącz do nas na Facebook'u
cheap ray ban sunglasses outlet cheap oakley outlet sale cheap Ray Ban sunglasses online cheap Ray Ban sunglasses outlet uk Cheap Ray Bans Outlet cheap ray bans sale cheap ray ban glasses Ray ban sunglasses for cheap cheap ray ban sunglasses cheap ray ban glasses outlet cheap ray ban glasses cheap oakley sunglasses outlet Wholesale oakley sunglasses cheap oakley sunglasses online occhiali da sole ray ban clubmaster oakley Italia ray ban italia
fake id california fake id online maker texas id best state for fake id fake id review illinois fake id fake id usa reddit fake id how to get a fake id how to get a fake id buy usa fake id buy fake id fake school id connecticut fake id cheap fake id best fake id fake id maker fake id god fake id website Fake id generator Fake id Fake id maker reddit fake id/ how to make fake id fake drivers license/ best fake id

Organizacje Wspierające Rozwój Turystyki Wiejskiej

Organizacje wspierające rozwój turystyki wiejskiej w Polsce

I. Ośrodki doradztwa rolniczego – ust. z dn. 22 października 2004r. o jedn. doradztwa rolniczego

W myśl tej ustawy ośrodkami doradztwa rolniczego są:

* Centrum doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej „Centrum Doradztwa”

* 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg działania obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka, zwane dalej „ośrodkami doradztwa”

II. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” – powstała w wyniku potrzeby wymiany doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami i chęci integracji. Federacja wpływa na podnoszenie jakości usług w kwaterach wiejskich poprzez:

* ustawiczne szkolenia w zakresie

- prowadzenia gospodarstw agroturystycznych

- opracowywania biznes planów

- podstawy pracy na komputerze

- integracji działań na rzecz rozwoju lokalnego

- znaczenia dziedzictwa kulturowego w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej

- interpretacji ustawy o usługach turystycznych

* wydawnictwa promocyjne:

- katalog Pt. „Gospodarstwa Gościnne”

- „Mapa agroturystyczna Polski”

- „Polska – atlas turystyki wiejskiej”

PFTW „GG” posiada własne logo i tworzy markę produktu turystycznego na wsi. Współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sejmem RP i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

PFTW „GG” reprezentowała agroturystykę i turystykę wiejską na następujących większych wydarzeniach nie tylko w kraju ale również poza granicami Polski:

* EXPO 2000 (Hannower)

* Toronto (Kanada) 2001

* Jaen (Hiszpania) 2003

Federacja jest członkiem EUROGITES – federacji skupiającej organizacje agroturystyczne ponad 20 państw.

III. Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej

PFTW „GG” jest właścicielem systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej – system ten został wdrożony w ramach programu TOURiN I i II – „Turystyka wiejska na obszarach wiejskich i zalesionych”. W chwili obecnej upoważnionych do przeprowadzenia kategoryzacji jest 85 inspektorów.

Jej celem jest:

* podnoszenie jakości świadczonych usług,

* ujednolicenie oznakowania obiektów (Federacja posiada własne logo),

* udzielenie rekomendacji uprawniającej do umieszczania oferty w materiałach reklamowych Federacji.

System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej służy:

* utrzymaniu odpowiedniego poziomu usług w turystyce wiejskiej,

* kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku na rynku oferty.

Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji /Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 66 poz. 665Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13.06.2001/

Kategoryzacji podlega:

* wynajmowanie miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych,

* wynajmowanie miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych,

* wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych,

* wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach),

* wynajmowania samodzielnych pokoi gościnnych,

* otoczenie obiektu,

* pokoje gościnne,

* mieszkania wakacyjne,

* pokoje grupowe.

Katalog Firm z każdej branży

IV. Stowarzyszenia agroturystyczne – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem prowadzącym w celach nie zarobkowych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem stowarzyszeń skupiających grupy gospodarstw agroturystycznych są:

* troska o interes usługodawców i usługobiorców,

* wspierają, popularyzują i kontrolują działalność agroturystyczną.

Zadaniami stowarzyszeń agroturystycznych są:

* budowa wspólnego systemu informacji, rezerwacji, aktywizacji i sprzedaży produktu turystycznego,

* tworzenie produktu turystycznego o określonym standardzie i znaczeniu międzynarodowym,

* działania na rzecz rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych,

* badania i analiza rynku,

* wspólnie podejmowane działania marketingowe, promocyjne i cenowe,

A także:

* kształtowanie poczucia więzi regionalnej,

* integracja społeczności,

* aktywizacja gospodarcza regionu w kierunku rozwoju turystyki na terenach wiejskich oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego,

* troska o zachowanie środowiska przyrodniczego jako wspólnego dobra ludzkości,

* podnoszenie i pogłębianie jakości uczestnictwa kulturze,

* działalność w sferze wydawniczej.

Hotele nad morzem

V. Polska Organizacja Turystyczna – działa na podstawie ust. Z dn. 25.06.1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

POT jest jedna z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki w kraju i zagranicą.

Cele i zadania określone w ust. POT realizuje w szczególności poprzez:

1) Przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej;

2) Przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki;

3) Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, j.s.t. oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych, rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji;

4) Zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych;

5) Wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez ministra właściwego do spraw turystyki, j.s.t. oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki;

6) Inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów promocji, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych;

7) Współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

POT realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez swoje przedstawicielstwa (POIT) w 13 krajach świata. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej pełnią funkcję narodowych punktów informacji turystycznej, są organizatorami licznych imprez, wystaw i stoisk wystawienniczych na największych targach turystycznych.

Do zadań POIT należy w szczególności:

- Organizowanie stoisk narodowych na targach i wystawach turystycznych oraz uczestniczenie w targach i wystawach organizowanych przez inne podmioty;

- Organizowanie imprez promocyjnych;

- Organizowanie konferencji promocyjnych;

- Prowadzenie kampanii promocyjnych w środkach masowego przekazu;

- Organizowanie wyjazdów studyjnych do Polski dla przedstawicieli środków masowego przekazu, branży turystycznej i przewoźników;

- Organizowanie seminariów i warsztatów wyborczych dla przedstawicieli branży turystycznej i przewoźników;

- Gromadzenie, wydawanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Polsce;

- Wykonywanie badań marketingowych;

- Udzielanie informacji turystycznej.

Na szczeblu lokalnym i regionalnym POT działa za pomocą tzw. ROT-ów i LOT-ów.

Ich zadaniem jest:

* koordynacja działań promocyjnych w województwie lub gminie i w powiecie;

* tworzenie atrakcyjnego wizerunku regionu;

* stymulowanie do tworzenia i rozwoju produktów turystycznych.

Członkami ROT są:

* jednostki samorządu (samorząd województwa, powiatu, gminy, związki gmin)

* podmioty działające w lokalnej branży turystycznej (zrzeszonej np. Regionalna Izba Turystyki, Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy – hotelarz, biuro podróży, restaurator itd.)

* inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.

Członkami LOT są:

* przedstawiciele samorządu terytorialnego: gminy, powiaty)

* przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator itd.)

* inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.

Zadaniami ROT są:

* skoordynowanie działań promocyjnych w województwie;

* stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej – w celu zapewnienia kompleksowe informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej;

* promocja walorów turystycznych regionu w kraju i zagranicą;

* stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie;

* inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie;

* inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

* doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki;

* prowadzenie badan i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Zadaniami LOT są:

* integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej;

* tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;

* promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych;

* gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych;

* utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

VI. Instytut turystyki

Utworzono na podstawie uchwały Rady Ministrów z dn. 26.06.1972r. Jest jedyną w Polsce jednostką badawczo – rozwojową prowadzącą kompleksowe badania w zakresie turystyki. Instytut jest jednostką samofinansującą się i działa na zasadach określonych w ustawie o jednostkach badawczo – rozwojowych. Nie otrzymuje środków na działalność statutową. Utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży zamawianych prac badawczych, analiz, ekspertyz, organizacji szkoleń i seminariów oraz wykonywania innych zadan umownych.

Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz współudział we wdrażaniu wyników tych badań, współdziałanie w tym zakresie z innymi placówkami oraz kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów w zakresie turystyki.

Do dodatkowych zadań instytutu należą:

* prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz, analiz i prognoz zleconych przez centralne i terenowe organy administracji państwowej, przedsiębiorstwa, organizacje i inne jednostki prowadzące działalność w sferze turystyki;

* prowadzenie ośrodka informacji naukowej i działalność wydawnicza;

* doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

VII. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wspiera działalność agroturystyczną poprzez udzielanie kredytów na ten cel.

Kredyt może być przeznaczony na:

* adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych;

* modernizacje budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu;

* budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego;

* urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

Kredyt może zastać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:

* będzie prowadzona głównie o własne zasoby siły roboczej, beż zatrudniania stałych pracowników najemnych;

* będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu;

* będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza;

* rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki.

VIII. Fundacja wspomagania wsi

Celem fundacji jest:

* wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury obszarów wiejskich m.in. poprzez:

- tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,

- rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,

- zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi;

* poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi;

* rozwój społeczny i kulturalny wsi;

* rozwój oświaty wśród ludności wsi;

* ochrona środowiska naturalnego;

* wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii;

* organizowanie opieki społecznej na wsi.

Powyższe cele fundacja realizuje poprzez:

* udzielanie ze środków pieniężnych Fundacji kredytów przez banki, z którymi fundacja ma podpisane umowy o współpracy, na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie działalności objętej celami statutowymi;

* udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej na warunkach preferencyjnych na realizacje przedsięwzięć;

* prowadzenie doradztwa techniczno – ekonomicznego;

* prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie wymiany młodzieży;

* organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomagania przedsięwzięć.

Fundacja może wspomagać budowę szkól lub zakładać i prowadzić szkoły. Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy w formie organizacyjnej lub finansowe instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym.

Europejskie organizacje wspierające rozwój agroturystyki:

1) Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej (EUROGITES) – powstał w 1990r. i skupia organizacje agroturystyczne ponad 20 państw (m.in. Polską Federację Turystyki Wiejskiej – Gospodarstwa Gościnne).

Celem funkcjonowania EUOGITES jest:

* podtrzymanie tradycji wiejskiego stylu życia;

* współpraca w tworzeniu wspólnej oferty agroturystycznej m.in. poprzez nadzór nad Programem Europejska Sieć Turystyki Wiejskiej.

Program pomaga w tworzeniu krajowych sieci gospodarstw agroturystycznych poprzez;

* dzielenie się wiedzą na temat rynku turystycznego;

* promowanie usług agroturystycznych w poszczególnych krajach.

2) Europejska Rada do spraw Wsi i Małych Miasteczek (ECOVAST) – funkcjonuje od 1984r. Działa na rzecz krajobrazu, ludowej architektury i wiejskich inicjatyw. Organizacja skupia osoby indywidualne, organizacje rządowe i pozarządowe o różnym zasięgu, dzięki czemu umożliwia porozumienie pomiędzy ekspertami na szczeblu decyzyjnym i praktykami na poziomi lokalnym. Organizacja jest konsultantem przy Radzie Europy oraz członkiem MER.

Celem ECOVAST jest przede wszystkim wsparcie społeczności wiejskich i ochrona europejskiego dziedzictwa ludowego. Cele te są realizowane poprzez:

* pomoc w działaniach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i administracyjnych mieszkańców obszarów wiejskich;

* ochronę i odtwarzanie zabytków i lokalnego środowiska.

3) Europejski Ruch Wiejski – tworzy platformę międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Celem funkcjonowania Mer jest:

* czuwanie i wspieranie działań dotyczących rozwoju terenów wiejskich w krajach UE;

* promocja wspólnej polityki rozwoju wsi;

* współpraca z instytucjami międzynarodowymi w celu ochrony interesów wszystkich sektorów związanych z rolnictwem.

Ponadto działania MER koncentrują się także na:

* podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi i ochronie ich autonomicznego działania;

* czuwaniu nad ustawodawstwem związanym z użytkowaniem terenów publicznych i prywatnych, tak aby było ono korzystne dla gospodarki i przyjazne dla środowiska.


Agroturystyka w województwach

Agroturystyka Pomorskie

Agroturystyka Zachodniopomorskie

Agroturystyka Dolnośląskie

Agroturystyka Lubuskie

Agroturystyka Lubelskie

Agroturystyka Wielkopolskie

Agroturystyka Mazowieckie

Agroturystyka Opolskie

Agroturystyka Warmińsko-Mazurskie

Agroturystyka Śląskie

Agroturystyka Podlaskie

Agroturystyka Podkarpackie

Agroturystyka Łódzkie

Agroturystyka Świętokrzyskie

Agroturystyka Małopolskie

Agroturystyka Kujawsko-Pomorskie


Powrót do: Informacje o Agroturystyce

Napisz do autora:

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

captcha

Przepisz kod obrazka:

Słowa kluczowe: pomoc agroturystyki, gospodarstwa agroturystyczny, wsparcie turystyki wiejskiej