Dołącz do nas na Facebook'u
cheap ray ban sunglasses outlet cheap oakley outlet sale cheap Ray Ban sunglasses online cheap Ray Ban sunglasses outlet uk Cheap Ray Bans Outlet cheap ray bans sale cheap ray ban glasses Ray ban sunglasses for cheap cheap ray ban sunglasses cheap ray ban glasses outlet cheap ray ban glasses cheap oakley sunglasses outlet Wholesale oakley sunglasses cheap oakley sunglasses online occhiali da sole ray ban clubmaster oakley Italia ray ban italia
fake id california fake id online maker texas id best state for fake id fake id review illinois fake id fake id usa reddit fake id how to get a fake id how to get a fake id buy usa fake id buy fake id fake school id connecticut fake id cheap fake id best fake id fake id maker fake id god fake id website Fake id generator Fake id Fake id maker reddit fake id/ how to make fake id fake drivers license/ best fake id

Regulamin

REGULAMIN SERWISU AGROTURYSTYCZNY24.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.agroturystyczny24.pl
 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.agroturystyczny24.pl, jest LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-210), przy ulicy Kwiskiej 5/7, (dalej „Usługodawca”).
 3. Użytkownik usługi (dalej „Usługobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa serwisu www.agroturystyczny24.pl jest umową o zamieszczenie reklamy na serwisie www.agroturystyczny24.pl, dostępnego pod adresem www.agroturystyczny24.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

II. Zasady współpracy

 1. Z usług serwisu www.agroturystyczny24.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Usługobiorca).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.agroturystyczny24.pl stanowią integralną część bazy gospodarstw www.agroturystyczny24.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 4. Domyślny okres publikacji treści reklamy to 12 miesięcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu www.agroturystyczny24.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.agroturystyczny24.pl.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów www.agroturystyczny24.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez LTB Sp. z o.o.
 10. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.agroturystyczny24.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
 2. Usługodawca umożliwia bezpłatne dodanie oferty na okres 3 miesięcy, bez żadnych zobowiązań wobec stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty bedą usuwane.
 3. Potwierdzeniem zawarcia umowy są :                                                                                                                                                                                 a) wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,                                             b) fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez LTB Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.
 5. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na podany przez niego adres email w ciągu 24 godzin lub drogą pocztową w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.agroturystyczny24.pl pocztą elektroniczną na adres biuro@agroturystyczny24.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać numer referencyjny reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.agroturystyczny24.pl
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu www.agroturystyczny24.pl.
 6. Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych i inne.